Job Opening

포지션
모바일 앱개발   
웨이고 택시 드라이버 모집(수정)   
코팅 소재 개발   
SAP SD   
물류시스템 개발/운영   
농어촌 지역부 지역개발팀장   
STB 개발,마케팅,선행개발 등 (10개 포지션)   
농어촌 지역부 지역개발팀장   
[전략기획본부] 선행기술 상용화개발   
STB 개발(SW R&D 6 position)   
IT project 개발   
정보보안   
SAP MM   
마킹기 FAE   
정보보안 솔루션 영업   
go Top